agreement-concept-illustration_114360-494

เงือนไขการเช่าสินค้า

ทรีพลัสเราไม่มีเงือนไขที่ยุ่งยาก แต่เราอยากให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงือนไขหลักเพื่อเป็นการเข้าใจรวมกันในการเช่าสินค้าและใช้บริการของทรีพลัส

เงือนไขการเช่าวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้งาน
เราถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงเหล่านี้

1.ต้นคริสต์มาสและพร็อพต่างๆเป็นทรัพยสินของทรีพลัสแต่เพียงผู้เดี่ยว
2.เมือเราทำการติดตั้ง ตามจุดที่ท่านกำหนดแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้านไปจุดอื่นได้
3.ห้ามทำการปรับระบบไฟ เพิ่มหรือลดกระแสไฟ จากที่เราติดตั้งไปครั้งแรก
4.ห้ามเพิ่มวัสดุใดๆบนต้นคริสมาสที่เราติดตั้งเสร็จแล้ว เว้นแต่ว่าได้แจ้งให้เราทราบ
5.การสึกหรอจากธรรมชาติเป็นความรับผิดชอบของทรีพลัส
6.ความเสียหายหรืออุบัติเหตุจากผู้เข้าชมงานทีมีต่อต้นคริสต์มาส จะดูตามเหตุและผล
7.การสูญหายของวัสดุตกแต่ง ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบในบ่างส่วน
8.ความเสียหายอื่นๆกับต้นคริสต์มาสที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ไม่ได้เกิดจากการติดตั้งของทีมงานทรีพลัสผู้เช่าต้องรับผิดชอบทั้งหมด
9.เรามีสิทธิ์ที่จะรื้อถอนก่อนกำหนดหากไม่ได้รับชำระเงิน ตามเงื่อนไขของใบเสนอราคา
10.ผู้เช่าต้องส่งคือสินค้าหรือนัดเวลารื้อถอนตามระยะเวลาที่กำหนด
11.ในกรณีที่มีการจ้างงานกับผู้รับเหมาช่วงในการผลิต เราจะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น
12.การเช่าเป็นการจ้างนำวัสดุต่อชิ้นต่ออันเพื่อไปติดตั้งบนพื้นที่ของลูกค้าเท่านั้น
13.ค่าขนส่ง ในการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับผู้จ้าง(โดยปกติรวมให้แล้ว)
14.ค่าแรงงานในการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้จ้าง(โดยปกติรวมให้แล้ว)
15.การติดตั้งจริงอาจไม่ตรงกับรูปแบบที่นำเสนอ ด้วยเหตุผลหลายประการและทรีพลัสไม่อาจรับผิดชอบตรงส่วนนั้นได้
16.การวางตำแหน่งสินค้าที่ออกแบบโดยลูกค้าจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน
17.เรารับผิดชอบต่อการติดตั้งล่าช้า โดยคิดค่าชดเชยให้ไม่เกิน วันละ 5000 บาทเท่านั้น
18.ในระหว่างการติดตั้งลูกค้าจะต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและไม่ขัดขวางการทำงานของพนักงานเราเมื่อทีมทำการติดตั้ง
19.รูปภาพตัวอย่างใดๆที่นำเสนอขึ้นมา อาจดูขนาดแตกกับของจริงด้วยเหตุผมของมุมกล้อง ขอให้ยึดขนาดตามข้อตกลงในใบเสนอราคาเท่านั้น
20.ระหว่างการติดตั้งห้ามใช้แรงงานของทรีพลัสในการอื่นใดนอกเหนือจากงานประกอบต้นและพร๊อพของคริสต์มาสของทรีพลัสเท่านั้น

ข้อขัดแย้งใดๆจะต้องยึดข้อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นและมีผลตั้งแต่ 19 ก.ย. 2020 เวลา 22:30

การยกเลิกรายการสั่งซื้อ/เช่า

ท่านต้องยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือเช่าก่อนหมายกำหนดการติดตั้งอย่างน้อย 15 วัน
เราจะไม่คืนเงินมัดจำหากท่านยกเลิกการติดตั้ง ในช่วงเวลา 14 วัน ด้วยเหตุที่ว่าเพราะสิ่งต่างๆได้ถูกผลิตหรือส่งต่อไปช่างภายนอกอื่นๆทีอาจจะเกี่ยวข้องแล้ว

การคืนเงินหลังจากสรุปกับลูกค้าแล้วใช้เวลา 2 วันนับรวมวันหยุด

ในกรณีงานติดตั้งเร่งด่วนกรุณาดูเงือนไขที่นี้